Kiralama Koşulları
 1. Bu sözleşme ile kiralayan (Kırtekinler), ön sahifede tarif edilen aracı (Bu anlaşmada araç olarak belirtilecektir) bu sözleşme koşullarıyla kiraya vermiş, kiracı da koşulları kabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır.
 2. E-ED-EA-EDA-ELD Grup araçlar için 21 yaş ve en az 1 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip. K-KA-EDA-N-ND Grup araçlar için 25 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, diğer tüm grup araçlar ise 27 yaş ve 3 yıllık ehliyet sahibi kişiler Transformation' un oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.
 3. Kiracı, karayolları yönetmeliği ile dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi vb.) kiracı sorumludur.
 4. U. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların fer-ilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar.) Kiracı sorumludur.
 5. Kiralama en az 1 gün (24 saat)tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3’ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.
 6. Kira başlangıcında, araç kullanıcıların sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerek­mektedir.
 7. Ödemeler kiralama başlangıcında, nakden veya geçerli bir kredi kartı ile yapılır.
 8. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğim peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçek­leştirilecek işlemlerde, her bir işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli uygulanacaktır.
 9. Kiracının talep etmesi halinde, günlük ilgili tarih için belirlenen bedeller ile Mini hasar Sigortası satışı da gerçekleştirilmek- tedir. Mini Hasar Sigortası, araç grubuna göre değişkenlik gösterebilen tutara kadar olan tüm hasarları kapsamaktadır. Dolayısıyla, ilgili tutara kadar olan hasarlarda, kiracıyı belge ibraz zorunluluğu bu­lunmaksızın, hasar maliyetinden korur.
 10. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaş­tırılmasından kıracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, Transformation ofislerinden destek alması halin­de. çekici maliyeti de kiracı tarafından ödenecektir.
 11. Kiracı, aracı teslim alındığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya ön sahifede belirtilen başka bir yerdeki Transformation ofisine, ön sahifede |7A) veya iade tarihi değişikliği (7B) sütununda belirtilen günde, saatte ve kiralayanın isteği üzerine, daha erken bir tarihte iade ve testim edecektir.
 12. Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.

a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesapla­nacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır.)

b. Uzlaşılan ve ön sayfalarda belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler.

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar kat edilen her kilometre için cari ücret tarifesine göre bir ücret.

d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler.

e. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilmesinden dolayı kaynaklanan günlerin ücretleri.

f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın gi­derleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, ön sayfada ilgili Kabul Eder” hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.

g. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlan­gıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur.

h. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları Kırtekinler ofislerinde tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek % 30'luk hizmet bedeli ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ite ilgili trafik cezalan da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise Kırtekinler ofisine ödenecektir. Kiralama bi­timinde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir.

i. Kırtekinler ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın Kırtekinler ofisine olan uzaklık üzerinden km. başına ücret alınır. U günden az kiralanan araçlarda, aracın kiralandığı şehirden başka bir Kırtekinler formation ofisine teslim edilmesi durumunda tek yön tarifesine göre ücret uygulanır.

j. Kiracının iş bu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler.

k. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez.

13. Kiracının Kırtekinler tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını ve Mini hasar Sigortasını kabul etmiş olma­sına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise.

b. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracı' nın tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumla­rında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikleri ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dâhil ancak bunlara sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)

c. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda.

d. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporu­nun alınmadığı durumlarda.

e. Kasıtlı kazalarda.

f. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,

g. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,

h. Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda.

Kiralama Koşulları